Deze overeenkomst bevat de voorwaarden waaronder een persoon, hierna aangeduid als Ouder, de op deze Website (www.SlimmeKinderen.nl) aangeboden diensten van Orthopedagogisch Centrum het Kabinet, gevestigd te Utrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 64087964, hierna te noemen Dienstverlener, kan afnemen. Door aanmelding en gebruik van deze Website verklaart Ouder zich akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 1. Aanmelden

1.1. Om een kind aan te kunnen melden voor een test dient de Ouder de wettelijke vertegenwoordiger te zijn van het aan te melden kind.

1.2. Bij aanmelding dient de Ouder de door Dienstverlener gevraagde gegevens zoals naam, adres en dergelijke, volledig en naar waarheid in te vullen.

1.3. Dienstverlener hanteert een selectieprocedure voor aanmeldingen. Dienstverlener is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een aanmelding te weigeren.

Artikel 2. Deelname

2.1. Ouder dient ervoor te zorgen dat het deelnemende kind uiterlijk 10 minuten voor het starttijdstip van de test aanwezig is op de testlocatie. Hierbij gelden het tijdstip en de locatie zoals vermeld op het aan de ouder door Dienstverlener verstrekte deelnamebewijs.

2.2. Ouder dient ervoor te zorgen dat het deelnemende kind tijdens de toets in het bezit is van een geldig door Dienstverlener vertrekt en door beide ouders ondertekent deelnamebewijs.

2.3. In het geval van gescheiden ouders dient de Ouder ervoor te zorgen dat het deelnamebewijs ondertekent is door beide wettelijke vertegenwoordigers van het deelnemende kind. Ouder vrijwaart Dienstverlener expliciet van elke aanspraak voortkomend uit het niet voldaan aan deze voorwaarde.

2.4. Indien de ouder niet voldoet aan de in dit artikel genoemde voorwaarden is Dienstverlener gerechtigd het aangemelde kind deelname aan de test te weigeren.

Artikel 3. Betalingsvoorwaarden

3.1. Tenzij anders overeengekomen, betaalt Ouder Dienstverlener bij vooruitbetaling voor de te leveren diensten. Dienstverlener zal tijdig aangeven op welke wijze dit bedrag dient te worden voldaan.

3.2. De door Dienstverlener in rekening gebrachte bedragen voor de aangeboden diensten zijn terstond opeisbaar. Het niet eens zijn met de conclusie van een onderzoek, is geen geldige reden om de gedeclareerde bedragen niet te betalen.

3.3. Indien Ouder niet voldoet aan de in dit artikel genoemde voorwaarden is Dienstverlener gerechtigd de rapportage van de test niet te leveren tot het moment dat de Ouder aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1. Dienstverlener noch haar hulppersonen is aansprakelijk voor enige indirecte schade die Ouder of anderen lijden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade.

4.2. De aansprakelijkheid van Dienstverlener voor directe schade geleden door Ouder, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door Ouder is betaald aan de dienstverlener.

4.3. Ouder vrijwaart Dienstverlener voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze overeenkomst.

Artikel 5. Slotbepalingen

5.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

5.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor de woonplaats waarin Dienstverlener gevestigd is.

5.3. Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Laatst aangepast op vrijdag, 27 november 2015 10:40