Hoogbegaafd of gewoon slim?

We spreken vaak van hoogbegaafdheid als iemand een IQ-score heeft boven de 130. Toch is hoogbegaafdheid meer dan alleen een hoog IQ. Hoogbegaafdheid heeft ook te maken met de mogelijkheden en bereidheid om dit IQ in te zetten voor uitzonderlijke prestaties. Hoogbegaafde kinderen hebben naast een hoge intelligentie een hoge mate van creativiteit en een sterke motivatie.

Mogelijke kenmerken van hoogbegaafdheid

Hoewel deze geen zekerheid bieden zijn er verschillende tekenen waaraan je hoogbegaafdheid bij kinderen kunt herkennen. Tijdige signalering is erg belangrijk bij het voorkomen van een scheefgroei in de sociale ontwikkeling van uw kind.

Hoogbegaafde kinderen:

 • zijn aanzienlijk sneller in het begrijpen en verwerken van nieuwe stof dan gemiddelde leerlingen, hebben gemakkelijker inzicht in complexe leerstof;
 • zijn intellectueel nieuwsgierig, ze stellen veel vragen;
 • hebben een zeer goed geheugen;
 • hebben een grote en rijke woordenschat;
 • zijn taakgericht en geconcentreerd, als de motivatie er is of de interesse gewekt is;
 • kunnen perfectionistisch zijn, stellen hoge eisen aan zichzelf en vaak ook aan anderen;
 • kunnen zeer creatief denken;
 • zijn in staat om al heel jong verbanden te leggen;
 • hebben een zeer groot, bijna overdreven, rechtvaardigheidsgevoel;
 • bekijken de wereld door een heel andere bril dan hun leeftijdsgenoten;
 • experimenteren graag;
 • zijn kritisch ten opzichte van alles, dus ook van regels, gewoonten en tradities;
 • hebben belangstelling voor veel dingen; hebben een brede waaier van interesses;
 • kunnen moeilijk keuzen maken, veel is er interessant en/of belangrijk;
 • zijn gevoelig voor gevoelens en behoeften van anderen, en houden daar meestal rekening mee, ook ten koste van zichzelf;
 • doorzien sociale patronen en herkennen emoties bij anderen;
 • zijn jonger dan anderen gericht op allerlei vragen, ook levensvragen (Wat gebeurt er als je dood bent? Waarom maken mensen oorlog?);
 • zijn goed in staat/geneigd zichzelf te vermaken en kunnen dat lang volhouden, dit alles bij voldoende interesse en motivatie;
 • nemen initiatief en geven leiding, al dan niet geaccepteerd door leeftijdsgenoten;
 • vooral voor hoogbegaafde leerlingen in de onderbouw van de basisschool geldt, dat zij tekenen op hoger niveau dan leeftijdsgenoten, meer details, eerder perspectief, maar een hekel hebben aan inkleuren;
 • vroeg gericht zijn op letters en woorden, kind vraagt naar letters en leert zichzelf lezen;
 • vroeg gericht op cijfers en getallen;
 • interesse hebben in onderwerpen die op deze leeftijd niet gebruikelijk zijn, zoals zaken die in het Jeugdjournaal en Klokhuis aan de orde komen.

(Bron: ‘Ruimte’, een uitgave van Pharos ter gelegenheid van de NOT 1999)

Zeker bij kinderen kan hoogbegaafdheid tot sociaal-emotionele problemen leiden. Vanaf ongeveer een jaar of 7 wordt het voor kinderen erg belangrijk om bij de groep te horen en niet uit de toon te vallen. Vanuit de groep wordt in toenemende mate druk uitgeoefend om te voldoen aan de groepsnormen. Geeft het kind toe aan de groepsdruk dan komt de eigen identiteit onder druk te staan. Doet het kind niet mee dan ligt het uit de groep en komt het in een sociaal isolement.

Herkent u deze kenmerken bij uw zoon of dochter?
Dan is het zinvol om uw kind te testen op hoogbegaafdheid.

Behoeften van hoogbegaafde kinderen

Hoogbegaafde kinderen hebben andere behoeften dan hun niet hoogbegaafde leeftijdsgenootjes. Dit geldt zowel op intellectueel als op sociaal-emotioneel gebied. Op beide vlakken zijn hoogbegaafde kinderen verder in hun ontwikkeling en hebben dus ook meer uitdaging en begeleiding nodig.

Door deze ontwikkelingsvoorsprong zullen kinderen zich anders gedragen. Ouders, onderwijzers en begeleiders zullen erop moeten toezien dat er in het gezin en in de klas een veilige, niet vijandige omgeving ontstaat waarbinnen het hoogbegaafde kind de ruimte krijgt om zichzelf te zijn.

Hoogbegaafde kinderen hebben behoefte aan extra intellectuele uitdaging. Het is daarom belangrijk dat zij deze op school en thuis krijgen aangereikt. Daarnaast is het goed dat ze in contact komen met andere hoogbegaafde kinderen om te zien dat er meer slimme kinderen zijn. Dit is goed voor het zelfbeeld.


Een professioneel afgenomen hoogbegaafdheidsonderzoek inclusief intake en rapportage voor slechts € 895,-

Inschrijven